נשים למען נשים

תקנון

סבב מימון בנק הפועלים – "פועלות למען הקהילה – יום האישה 2022"

 1. כללי – תקנון זה מסדיר את כללי הרישום, ההשתתפות, ההצבעה והבחירה באתר "Miss Fix the Universe" במסגרת סבב "פועלות למען הקהילה – יום האישה 2022" במימון בנק הפועלים, והאירועים במסגרתו (להלן: "סבב המימון" או "הסבב"). הרישום לסבב, ההשתתפות וההצבעה בו, כפופים לאמור בתקנון זה ומהווים הסכמה להוראותיו, וכפופים לכל מסמך אחר הנדרש לאישור במסגרת הליך ההרשמה, ובכלל זה תקנון האתר ומדיניות הפרטיות. בכל סתירה בין האמור בתקנון זה לבין פרסום אחר בקשר לנושאים המוסדרים במסגרת תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה.בתקנון זה:
  "האתר" – אתר האינטרנט "מיס פיקס דה יוניברס" שכתובתו www.missfixtheuniverse.com
 1. הרשמה מוקדמת – החל מ-7 במרץ 2022 ועד למועד השקת האתר לקראת סבב המימון ותחילת תקופת הרישום כמפורט בס"ק 2 להלן, תתקיים הרשמה מוקדמת של משתתפות ומיזמים לאתר ולסבב המימון. כל משתתפת ו/או מיזם שיירשמו במסגרת ההרשמה המוקדמת יקבלו הודעה עם השקת האתר ופתיחת שלב הרישום, לצורך השלמת הליך הרישום.
 2. רישום תנאי להשתתפות בסבב הוא רישום. רישום מיזם לסבב יחל מיד עם השקת אתר "מיס פיקס דה יוניברס" במסגרת סבב המימון ויימשך עד ה 15.6.22. הודעה על תחילת הרישום תישלח לכל מי שנרשמה בהרשמה המוקדמת ותופץ ברשתות החברתיות של שדולת הנשים. כל משתתפת ו/או מיזם שיירשמו לאתר ויעמדו בתנאי הסף כמפורט בתקנון זה יקבלו אזור ייעודי להצגת הפעילות.
 3. תנאי הסף להשתתפות כמיזם בסבב – לסבב יוכלו להירשם ולהשתתף רק מיזמים העומדים בכל תנאי הסף הבאים:

א. הוא עומד ומקיים את כל התנאים, ההתחייבויות וההצהרות הכלולות בתקנון Miss Fix the Universe.
ב. המיזם הינו עמותה או חל"צ או עובד בשיתוף עם עמותה או חל"צ קיימות.
ג. המיזם פועל בישראל, לטובת נשים בישראל.
ד. המיזם פועל למען חיזוק והעצמה של נשים, בדגש על הפריפריה החברתית ו/או הגיאוגרפית.
ה. המיזם אינו מיועד לקידום מטרות מפלגתיות

 1. שלבי הבחירה במיזמים הזוכים
  א. שלב 1 – הצבעה על ידי הציבור.
  ב. שלב 2 – ועדת שיפוט – בתום הצבעת הציבור, יובאו המיזמים להערכה ובחירה בפני ועדת שיפוט.
 1. שלב ההצבעה על ידי הציבור

א. ההצבעה לסבב תיפתח עם השקת האתר ותהיה פתוחה עד לתאריך 15.7.22 בשעה 12:00 בצהרים.

ב. על-מנת להצביע בסבב המימון יש להירשם לאתר. הרישום לאתר לצורך צפייה במיזמים והצבעה להם פתוח לבני ובנות 18 ומעלה, הוא מותנה במילוי כהלכה של הפרטים הנדרשים באתר, ומהווה הסכמה לאמור בתקנון זה, בתקנון האתר ובמדיניות הפרטיות של האתר.

ג. הצבעה עבור מיזם תוכל להיעשות על ידי כל מצביע/ה פעם אחת בלבד והיא מזכה בקול אחד. למען הסר ספק, ניתן להצביע למספר מיזמים שונים.

ד. הכפלה חד פעמית של שווי הצבעה – למרות האמור לעיל, מענה של שאלת סקר בכפוף לתנאים המפורטים באתר, יזכה כל מצביע/ה להכפיל את שווי הצבעה, באופן חד פעמי ולמיזם אחד בלבד על פי בחירתו/ה. מנגנון הכפלת שווי ההצבעה מופעל מעמוד המשתמש באתר על ידי בחירת אחת מההצבעות והכפלת שווי ההצבעה עבורה.

 1. שלב ועדת השיפוט

א. בתום שלב ההצבעות יועברו המיזמים העומדים בתנאי הסבב, כמפורט בסעיף 4 לעיל, להערכת ובחירת ועדת שיפוט אשר תבחר שלושה מיזמים, ותדרג אותם מהראשון עד השלישי, בהתאמה להיקף המענקים המיועדים.

ב. הקריטריונים לבחירת המיזמים ע"י ועדת השיפוט יהיו חמשת הקריטריונים המפורטים להלן, כאשר לכל אחד מן הקריטריונים יינתן משקל שווה ע"י הוועדה:

אימפקט

על כמה אנשים משפיע המיזם סה"כ

על כמה נשים משפיע המיזם

אופי ההשפעה

טווח הזמן להשפעה

פרישה גיאוגרפית ואזורי פעילות

היתכנות

סיכוי המיזם להתקיים לאורך זמן ולהגיע ליעדים שהוצבו ופוטנציאל תמיכה ותרומות ממקורות נוספים

השפעה על נשים בפריפריה

היקף ההשפעה של פעילות המיזם למען חיזוק והעצמה של נשים, בדגש על הפריפריה החברתית ו/או הגיאוגרפית

גיוון

האם המיזם פועל לקידום גיוון, הן בתוך פעילות המיזם והן במטרות ואופי פעילותו

תמיכה ציבורית

היקף התמיכה של הציבור במיזם כפי שהתבטא בהצבעות באתר

 1. בחירת המיזמים הזוכים: ועדת השיפוט תבצע את השיפוט בהתאם לקריטריונים האמורים לעיל, ובהתאם לשיקול דעתה. הוועדה תבחר שלושה מיזמים זוכים ולא תהיה מחויבת לנמק את החלטתה, ולמשתתפות ו/או למיזמים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין. החלטת ועדת השיפוט היא סופית, כפופה לשיקול הדעת הבלעדי של הוועדה ובלתי ניתנת לערעור. שדולת הנשים ו/או בנק הפועלים ו/או כל הקשור עמם בהקשר זה ו/או מי מטעמם ו/או ועדת השיפוט לא יהיו מחוייבים ליתן הסברים לזכייה ו/או לפסילה של מיזם ו/או משתתפת מלהשתתף באירוע ו/או לזכות בו. כל החלטה כאמור נעשית לפי שיקול הדעת המקצועי והבלעדי, ולמיזם ולמשתתפת לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בענין.
 2. המענקים ואופן קבלתם – לשלושת המיזמים שייבחרו ע"י הוועדה יוענקו מענקים, בהתאמה לדירוגם בבחירת הוועדה, כמפורט להלן: המיזם שיזכה במקום השלישי – 50,000 ש"ח, המיזם שיזכה במקום השני – 75,000 ש"ח, והמיזם שיזכה במקום הראשון – 100,000 ש"ח. תנאי לקבלת המענק תהיה חתימה על התחייבות של הזוכה בנוגע לקבלת המענק ולתנאי השימוש בו. שדולת הנשים ו/או בנק הפועלים ו/או כל הקשור עמם בהקשר זה ו/או מי מטעמם לא יישאו  בכל הוצאה ו/או תשלום מכל מין וסוג שהוא, לרבות מיסים וביטוח בקשר עם המענק ו/או העשויים לנבוע מהמענק, ככל שיהיו, והם יחולו על הזוכה בלבד.
 3. שיפוט: על האירוע חלה הוראת סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג-1973, לפיה ההכרעה ו/או הערכת ועדת השופטים נשוא פעילות זו, לא יהוו נושא לדיון בבית משפט. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינה בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב, ובהתאם לדין הישראלי.
 4. הזכות לבטל ולשנות. שדולת הנשים ו/או בנק הפועלים שומרים על זכותם, הכפופה לשיקול דעתם הבלעדי, לבטל, לסיים, לשנות או להשהות את האירוע ו/או לשנות ו/או לבטל את המענקים ו/או לשנות את התקנון נשוא האירוע, הכל מכל סיבה שהיא, בכל שלב, והמשתתפות והמיזמים והמצביעות נותנות בזה את הסכמתן לאמור, ולא תהיה להן כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כתוצאה מכך, והסעד היחיד לו תהיה זכאית המשתתפת ו/או המיזם הוא ביטול ההשתתפות.

בחסות

ברגעים אלו נשלח אליך לנייד קוד, אנא הזיני אותו כאן:


לא קבלת SMS? שלחי שוב

ההצבעות לסבב 2023 הסתיימו.

המיזמים מועברים בימים אלו לצוות השיפוט ולא ניתן לערוך אותם עד להודעה חדשה. במקרים דחופים אנא פנו אלינו ל: Missfix@iwn.org.il

ההגשות לקול קוראת 2023 נסגרו, המיזמים מועברים בימים אלו לצוות השיפוט ולכן לא ניתן לערוך אותם. במקרים דחופים אנא פנו אלינו ל: info@missfixtheuniverse.com

התחברת בהצלחה!

מייד תועברי לעמוד המתאים

האם להחליף את המשתמש ליזמית? פעולה זו אינה ניתנת לשיחזור

באיזור זה יזמיות של קהילת מיס פיקס מחליפות מידע, שואלות שאלות ותומכות זו בזו, איזור זה מיועד ליזמיות של הקהילה בלבד.

הצבעה הוגנת - אנא הרשמו על מנת להצביע


כבר רשומה? התחברי

התחברות

שמחות לראות אותך שוב

כניסה עם סיסמה
כניסה עם קוד ב SMS

אם אין לך עדיין חשבון תוכלי להרשם עם פתיחת הסבב הבא, עליו נעדכן ברשתות

שלום התחברות

אופס, כבר הצבעת למיזם זה.
על מנת לצפות בהיסטוריית ההצבעות ולהכפיל שווי הצבעה כנסי לפרופיל המשתמשת שלך

ההצבעה נרשמה בהצלחה

על מנת לצפות בהיסטוריית ההצבעות
ולהכפיל שווי הצבעה למיזם
אחד בלבד לבחירתך
כנס.י לפרופיל המשתמש.ת שלך

הפיצי את הבשורה - שתפי

דילוג לתוכן