נשים למען נשים

תקנון מיס פיקס דה יוניברס

 1. כללי – תקנון זה מסדיר את כללי הרישום, ההשתתפות וההצבעה באתר "Miss Fix the Universe" ובסבבי המימון והאירועים במסגרתו. הרישום לאתר, ההשתתפות וההצבעה בו והרישום לסבבי המימון השונים, ההשתתפות וההצבעה בהם, כפופים לאמור בתקנון זה ומהווים הסכמה להוראותיו, וכפופים לכל מסמך אחר הנדרש לאישור במסגרת הליך ההרשמה, ובכלל זה מדיניות הפרטיות. בכל סתירה בין האמור בתקנון זה לבין פרסום אחר בקשר לנושאים המוסדרים במסגרת תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה.

  בתקנון זה:
  "האתר" – אתר האינטרנט "מיס פיקס דה יוניברס" שכתובתו www.missfixtheuniverse.com
  "סבבי מימון" –  אירועים נקודתיים למתן מענקים או כל סיוע אחר למיזמים הרשומים באתר, מטעם שדולת הנשים בישראל ו/או מטעם גופים חיצוניים, על בסיס התנאים והקריטריונים הנקבעים בכל סבב בנפרד.

 1. על האתר – אתר "מיס פיקס דה יוניברס" הוא פורטל לנשים הפועלות לתיקון עולם. מטרת האתר הינה לתת במה לנשים יזמיות, כחלק מתפיסה כוללת של שוויון מגדרי במרחב החברתי, העסקי והציבורי, לעודד שיתופי פעולה, להנגיש מפגשים עם מנטוריות, ולפעול לשילוב "סבבי מימון" למתן מענקים למיזמים מעת לעת.
 2. רישום מיזמים / יזמיות לאתר ו/או לסבבי המימון
  א. על-מנת להיכלל ולהופיע כיזמית באתר ו/או בסבבי המימון יש להירשם לאתר. רישום כיזמיות לאתר פתוח בפני כל אישה מעל גיל 18. האפשרות להיכלל בסבבי המימון השונים יהיה מותנה, בנוסף לכך, בעמידה בתנאי הסף של כל סבב מימון, כפי שיוגדרו בכל סבב, וכפי שיוצגו בנפרד בכל סבב.
  ב. כתנאי לרישום מיזמים/ יזמיות לאתר ולסבבי המימון, היזמית והמיזם מצהירים, מאשרים ומתחייבים כדלקמן:
   1. המשתתפת הנה היזמית שעומדת מאחורי המיזם והיא אשה מעל גיל 18.
   2. המיזם הנרשם לאתר הינו מיזם הפועל בהתאם לדין, וככל שנדרשים אישורים כלשהם לקיומו ו/או לפעילותו, אלה נתקבלו במלואם וכדין.
   3. המשתתפת ו/או המיזם ו/או הארגון במסגרתו ו/או מטעמו המשתתפת פועלת, הם או מי מהם, הם הבעלים הבלעדי ובעלי מלוא הזכויות, ובכלל זה זכויות היוצרים וזכויות הקנין הרוחני באשר הן, במיזם ובכל התכנים שבו, לרבות תמונות ו/או קטעי קול ו/או וידאו, ובכלל זה, אך לא רק, זכויות ההעתקה, הזכויות המוסריות, לרבות הזכות לעשות שימוש במיזם, בכל התכנים שבו ובכל הקשור אליו, לרבות בתכנים הכוללים תמונות אנשים או אלמנטים אחרים היכולים להוות מושא לזכויות.
   4. ככל שהמיזם ו/או איזה מהתכנים שבו, כוללים רכיבים שאינם בבעלות מלאה של המשתתפת ו/או אשר עשויים להיות מושא לזכויות צדדים שלישיים ו/או כוללים הופעה של אדם כלשהו שאינו המשתתפת, המשתתפת מתחייבת ומצהירה כי היא קיבלה את כל ההסכמות והאישורים הנדרשים מבעלי הזכויות ו/או הגורמים האחרים כאמור, לצורך רישום המיזם לאתר ו/או לסבבי המימון, לפי הענין, כי המיזם מאשר כי הוא מקיים ומתחייב לכל האמור בתקנון זה, וכי רישום המיזם נעשה רק לאחר קבלת אישורים אלה. ככל שבין בעלי הזכויות ו/או המופיעים בתכנים, נכלל קטין/ה או אדם שאינו מסוגל לדאוג לענייניו, המשתתפת קיבלה אישור מהורי הקטין או כל אפוטרופוס חוקי אחר, לפי הענין, לשימושים המתוארים בתקנון.
   5. אין ולא יהיו למשתתפת ו/או למי מטעמה ו/או למיזם ו/או לארגון במסגרתו ו/או מטעמו המשתתפת פועלת, כל תביעה, דרישה או טענה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות תביעות אשר עניינן בזכויות יוצרים, זכויות קניין או זכויות מוסריות, כלפי שדולת הנשים ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי הקשור לאתר ו/או לסבבי המימון ו/או לאירועים במסגרתם באופן כזה או אחר ו/או מי מטעמו, בקשר עם המיזם ו/או תכניו.
   6. שדולת הנשים ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי הקשור לאתר, לסבבי המימון ו/או לאירועים במסגרתם באופן כזה או אחר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים, בין במישרין ובין בעקיפין, למשתתפת ו/או למיזם ו/או לתכניו, ואלו באחריותם המלאה והבלעדית של המשתתפת ו/או המיזם שהוגש מטעמה.
   7. שדולת הנשים ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי הקשור לאתר, לסבבי המימון ו/או לאירועים במסגרתם באופן כזה או אחר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר למיזם ו/או תכניו, ובכלל זה בשל הפרת זכות כלשהי של צד שלישי כלשהו שנגרמה מהמיזם ותכניו ו/או מהשתתפות באירוע, לרבות פגיעה בזכויות יוצרים ו/או זכויות קנין רוחני אחרות, ו/או בגין פגיעה במוניטין ו/או בפרטיות ו/או שיש בהם לשון הרע או הוצאת דיבה ו/או הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה ו/או פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו ו/או הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות.
   8. ככל שתופנה תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כאמור כלפי שדולת הנשים ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי הקשור לאתר, לסבבי המימון ו/או לאירועים במסגרתם, באופן כזה או אחר ו/או מי מטעמו, המשתתפת ו/או המיזם יהיו האחראים הבלעדיים, למלוא הנזקים, ההוצאות וההפסדים שייגרמו למי מהאמור לעיל, במישרין ובעקיפין, כתוצאה מהאמור לעיל, ומתחייבים לשפות ו/או לפצות את שדולת הנשים והגופים האמורים לעיל, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל הוצאה ו/או הפסד ו/או נזק שייגרמו להם כאמור, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין.
   9. הרישום לאתר ו/או לסבבי המימון מהווה מתן זכות לשדולת הנשים ו/או כל צד שלישי הקשור עמה בהקשר זה, להציג ו/או לפרסם ו/או לעשות כל שימוש במיזם ו/או בתכניו לצרכיהם, בכל מדיה שיבחרו, לרבות מדיה דיגיטלית, על פי שיקול דעתם הבלעדי, ללא הגבלת זמן, וללא תמורה שהיא. מובהר בזאת, שככל שהדבר תלוי בשדולה ו/או בצדדים השלישיים כאמור, כל שימוש כאמור, ייעשה תוך מתן קרדיט כמקובל למשתתפת ולמיזם. הרישום לאתר ו/או לסבבי המימון מהווה התחייבות של המשתתפת והמיזם לשתף פעולה בכל פרסום הקשור לאמור.
   10. מובהר כי המשתתפת ו/או המיזם לא יקבלו כל תשלום בגין הרישום לאתר ו/או ההשתתפות בסבבי המימון ו/או בכל אירוע במסגרתם (למעט ככל שיזכו במענק במסגרת סבבי המימון כפי שיפורט בהמשך), כמו גם בגין כל שימוש שיעשו שדולת הנשים ו/או כל צד שלישי הקשור לאתר ו/או לסבבי המימון ו/או לאירועים במסגרתם, במיזם ו/או בתכניו ו/או בכל הקשור אליהם.
   11. הרישום לאתר ו/או ההשתתפות בסבבי המימון ו/או באירועים במסגרתם היא על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתתפת והמיזם. שדולת הנשים ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי הקשור לאתר ו/או לסבבי המימון ו/או לאירועים במסגרתם, באופן כזה או אחר ו/או מי מטעמו, לא יהיו אחראים להפסד ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או אובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועוגמת נפש) מכל מין וסוג שהוא אשר ייגרמו למשתתפת ו/או למיזם, באופן ישיר או עקיף, בקשר לאמור לעיל, לרבות בקשר לכללי האתר ו/או הסבבים ו/או לעדכונם בהתאם לצורך, לאופן קביעת הזוכות, לסוג הפרס ולאופן קבלתו ומימושו, ולכל החלטה ו/או פעולה שנעשתה על ידי מי מהם בקשר להשתתפות באתר ו/או בסבבים ו/או באירועים במסגרתם. המשתתפת ו/או המיזם אחראים לוודא שהצגת המיזם באתר נעשית בצורה תקינה, וכי ככל שיש טעויות ו/או בעיות טכניות אחרות הנוגעות להצגת המיזם באתר, הם מתחייבים ליידע את שדולת הנשים, על מנת שתפעל לתקנם, ככל שתוכל, בלי שיהא בכך להטיל חובה עליה לעשות כן.
 3. הצבעה למיזמים
  א. על-מנת להצביע באתר ו/או בסבבי המימון יש להירשם לאתר. הרישום לאתר לצורך צפייה במיזמים והצבעה להם פתוח לבני ובנות 18 ומעלה, הוא מותנה במילוי כהלכה של הפרטים הנדרשים באתר, ומהווה הסכמה לאמור בתקנון זה ובמדיניות הפרטיות של האתר.
  ב. הצבעה עבור מיזם תוכל להיעשות על ידי כל מצביע/ה פעם אחת בלבד והיא מזכה בקול אחד. למען הסר ספק, ניתן להצביע למספר מיזמים שונים.
  ג. הכפלה של שווי הצבעה – למרות האמור לעיל, מעת לעת ובכפוף לתנאים המפורטים באתר בכל סבב, יוכל כל מצביע/ה להכפיל שווי הצבעה, למיזם אחד בלבד על פי בחירתו/ה. מנגנון הכפלת שווי ההצבעה מופעל מעמוד המשתמש באתר על ידי בחירת אחת מההצבעות והכפלת שווי ההצבעה עבורה.
 1. היעדר אחריות של שדולת הנשים ו/או צד שלישי הקשור לאתר ו/או סבבי המימון – המיזמים הנרשמים לאתר ו/או התכנים הכלולים בהם ו/או כל הקשור אליהם הינם על אחריותם המלאה והבלעדית של המשתתפות ושל המיזמים. שדולת הנשים ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי הקשור לאתר ו/או לסבבי המימון ו/או לכל אירוע הקשור באופן כזה או אחר ו/או מי מטעמו.ה מבהירות כי המיזמים המשתתפים באירוע ו/או תכניהם ו/או המשתתפות לא נבדקו על ידן והן לא יהיו אחראיות, בשום צורה ואופן, בין במישרין ובין בעקיפין, לאיזה מהמשתתפות ו/או המיזמים ו/או התכנים ו/או לכל הקשור אליהם.
 2. הזכות לפסול. השדולה רשאית לפסול ו/או להסיר כל משתתפת ו/או מיזם ו/או מצביעה ו/או הצבעה כל מקרה בו יתעורר חשד סביר כי המשתתפת ו/או המצביעה הפעילה מניפולציה ו/או ביצעה מזימה ו/או קנוניה לצורך אהדה ו/או ביצעה שינוי ו/או שיבוש באתר ו/או במקרה שהמיזם הינו פוגעני ו/או אינו עומד בקנה אחד עם העקרונות של האתר ו/או האירוע, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של שדולת הנשים.
 3. הזכות לבטל ולשנות. שדולת הנשים תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לתקן תקנון זה מכל סיבה שהיא, בכל שלב, וזאת באם תחפוץ לעשות כן, כאשר הסעד היחיד לו תהיה זכאית המשתתפת ו/או המיזם הוא ביטול ההשתתפות.

בחסות

ברגעים אלו נשלח אליך לנייד קוד, אנא הזיני אותו כאן:


לא קבלת SMS? שלחי שוב

ההצבעות לסבב 2023 הסתיימו.

המיזמים מועברים בימים אלו לצוות השיפוט ולא ניתן לערוך אותם עד להודעה חדשה. במקרים דחופים אנא פנו אלינו ל: Missfix@iwn.org.il

ההגשות לקול קוראת 2023 נסגרו, המיזמים מועברים בימים אלו לצוות השיפוט ולכן לא ניתן לערוך אותם. במקרים דחופים אנא פנו אלינו ל: info@missfixtheuniverse.com

התחברת בהצלחה!

מייד תועברי לעמוד המתאים

האם להחליף את המשתמש ליזמית? פעולה זו אינה ניתנת לשיחזור

באיזור זה יזמיות של קהילת מיס פיקס מחליפות מידע, שואלות שאלות ותומכות זו בזו, איזור זה מיועד ליזמיות של הקהילה בלבד.

הצבעה הוגנת - אנא הרשמו על מנת להצביע


כבר רשומה? התחברי

התחברות

שמחות לראות אותך שוב

כניסה עם סיסמה
כניסה עם קוד ב SMS

אם אין לך עדיין חשבון תוכלי להרשם עם פתיחת הסבב הבא, עליו נעדכן ברשתות

שלום התחברות

אופס, כבר הצבעת למיזם זה.
על מנת לצפות בהיסטוריית ההצבעות ולהכפיל שווי הצבעה כנסי לפרופיל המשתמשת שלך

ההצבעה נרשמה בהצלחה

על מנת לצפות בהיסטוריית ההצבעות
ולהכפיל שווי הצבעה למיזם
אחד בלבד לבחירתך
כנס.י לפרופיל המשתמש.ת שלך

הפיצי את הבשורה - שתפי

דילוג לתוכן