נשים למען נשים

תקנון – קול קורא 2023

דור העתיד

 1. כללי – תקנון זה מסדיר את כללי הרישום, ההשתתפות, ההצבעה והבחירה באתר "Miss Fix the Universe" במסגרת סבב "דור העתיד – 2023" במימון בנק הפועלים, והאירועים במסגרתו (להלן: "סבב המימון" או "הסבב"). הרישום לסבב, ההשתתפות וההצבעה בו, כפופים לאמור בתקנון זה ומהווים הסכמה להוראותיו, וכפופים לכל מסמך אחר הנדרש לאישור במסגרת הליך ההרשמה, ובכלל זה תקנון האתר ומדיניות הפרטיות. בכל סתירה בין האמור בתקנון זה לבין פרסום אחר בקשר לנושאים המוסדרים במסגרת תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה.

  בתקנון זה:
  "האתר" – אתר האינטרנט "מיס פיקס דה יוניברס" שכתובתו www.missfixtheuniverse.com

 2. רישום תנאי להשתתפות בסבב הוא רישום. רישום מיזם לסבב יחל ביום ראשון ה 28 במאי 2023 וימשך עד יום חמישי 29.6.23 בשעה 12:00 בצהרים (עדכון: הוארך עד יום שישי ה 30.6.23 בשעה 12:00 בצהרים). כל משתתפת ו/או מיזם שיירשמו לאתר ויעמדו בתנאי הסף כמפורט בתקנון זה יקבלו אזור ייעודי להצגת הפעילות.
 3. תנאי הסף להשתתפות כמיזם בסבב "דור העתיד" – לסבב יוכלו להירשם ולהשתתף רק מיזמים העומדים בכל תנאי הסף הבאים:

א. המיזם עומד ומקיים את כל התנאים, ההתחייבויות וההצהרות הכלולות בתקנון Miss Fix the Universe.
ב. המיזם הינו עמותה או חל"צ או עובד בשיתוף עם עמותה או חל"צ קיימות.
ג. המיזם פועל בישראל, לטובת נשים בישראל.
ד. המיזם פועל לחיזוק והעצמה של דור העתיד – ילדות ונערות, ובכלל זה במסגרת חינוך לשוויון, אוריינות כלכלית, מצוינות, תמיכה בנערות בסיכון, ועוד.
ה. המיזם אינו מיועד לקידום מטרות מפלגתיות

 1. שלבי הבחירה במיזמים הזוכים
  א. שלב 1 – הצבעה על ידי הציבור.
  ב. שלב 2 – דירוג של ועדת הסינון – ועדות הסינון תורכב מ 10 שופטות ושופטים, שידרגו את המיזמים. כל מיזם ידורג על ידי שלושה שופטים/ות בלתי תלויים. הציון של המיזם יהיה שקלול של שלושת הציונים של השופטים/ות. הוועדה תסיים את הדירוגים עד יום שישי 21.7.23 בשעה 12:00 בצהרים.
  ג. שלב 3 – ועדת שיפוט – 30 המיזמים שקיבלו את הדירוג המשוקלל הגבוה ביותר בשלב 2, יובאו בפני ועדת השיפוט להערכה ובחירת המיזמים שלהם יוענקו מענקים, כמפורט להלן בסעיף 6.
 1. שלב ההצבעה על ידי הציבור

א. ההצבעות לסבב ייפתחו ביום ראשון ה 28 למאי 2023 ויסגרו ביום שישי 21.7.23 בשעה 12:00 בצהרים.

ב. על-מנת להצביע בסבב המימון יש להירשם לאתר. הרישום לאתר לצורך הצבעה למיזמים פתוח לבני ובנות 18 ומעלה, הוא מותנה במילוי כהלכה של הפרטים הנדרשים באתר, ומהווה הסכמה לאמור בתקנון זה, בתקנון האתר, ובמדיניות הפרטיות של האתר.

ג. הצבעה עבור מיזם תוכל להיעשות על ידי כל מצביע/ה פעם אחת בלבד והיא מזכה בקול אחד. למען הסר ספק, ניתן להצביע למספר מיזמים שונים.

ד. הכפלה חד פעמית של שווי הצבעה – למרות האמור לעיל, מענה של שאלת סקר בכפוף לתנאים המפורטים באתר, יזכה כל מצביע/ה להכפיל את שווי הצבעה, באופן חד פעמי ולמיזם אחד בלבד על פי בחירתו/ה. מנגנון הכפלת שווי ההצבעה מופעל מעמוד המשתמש "שולחן העבודה" באתר על ידי בחירת אחת מההצבעות והכפלת שווי ההצבעה עבורה.

ה. למען הסר ספק, מצביעים שהצביעו בעבר עבור מיזם לסבבים קודמים יוכלו ולהצביע מחדש למיזם המגיש עצמו למענקים של 2023.

 1. שלב ועדת השיפוט

א. בתום שלב הדרוג של וועדת הסינון יועברו המיזמים העומדים בתנאי הסבב, כמפורט בסעיף 4 לעיל, להערכת ובחירת ועדת שיפוט אשר תבחר שלושה מיזמים זוכים ועוד שלושה מיזמים ראויים לציון, ומיזם נוסף שקיבל את מירב הקולות של הציבור.

ב. ועדת השיפוט תוכל על פי שיקול דעתה לבחור מיזם אחד ראוי לציון שאינו מבין 30 המיזמים שעלו לשלב 3.

א. ג. מרגע פרסום המיזמים חברי וחברות הועדה יוכלו להעביר להנהלת מיס פיקס בקשה להבהרות מן היזמיות או בקשות להרחבה, או בקשה לבקר במיזמים על פי שיקול דעתם/ן.

ד. הקריטריונים לבחירת המיזמים ע"י ועדת השיפוט יהיו חמשת הקריטריונים המפורטים להלן:

השפעה על דור העתיד

המיזם פועל לחיזוק והעצמה של ילדות ונערות
המיזם פועל לחינוך לשוויון, אוריינות כלכלית, מצוינות בתחומן, תמיכה בנערות בסיכון, ועוד

אימפקט

על כמה אנשים משפיע המיזם סה"כ
על כמה נשים משפיע המיזם
אופי ההשפעה
טווח הזמן להשפעה
פרישה גיאוגרפית ואזורי פעילות

היתכנות

סיכוי המיזם להתקיים לאורך זמן
סיכוי המיזם להגיע ליעדים שהוצבו
פוטנציאל תמיכה עתידית ותרומות ממקורות נוספים

גיוון

המיזם משקף את המגוון העשיר של החברה הישראלית
המיזם פועל לקידום גיוון, הן בתוך פעילות המיזם והן במטרות ואופי פעילותו

תמיכה ציבורית

היקף התמיכה של הציבור במיזם כפי שהתבטא בהצבעות באתר

 1. בחירת המיזמים הזוכים: ועדת השיפוט תבצע את השיפוט בהתאם לקריטריונים האמורים לעיל, ובהתאם לשיקול דעתה. הוועדה תבחר שלושה מיזמים זוכים ועוד שלושה מיזמים ראויים לציון, ולא תהיה מחויבת לנמק את החלטתה, ולמשתתפות ו/או למיזמים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין. החלטת ועדת השיפוט היא סופית, כפופה לשיקול הדעת הבלעדי של הוועדה ובלתי ניתנת לערעור. שדולת הנשים ו/או בנק הפועלים ו/או כל הקשור עמם בהקשר זה ו/או מי מטעמם ו/או ועדת השיפוט לא יהיו מחוייבים ליתן הסברים לזכייה ו/או לפסילה של מיזם ו/או משתתפת מלהשתתף באירוע ו/או לזכות בו. כל החלטה כאמור נעשית לפי שיקול הדעת המקצועי והבלעדי, ולמיזם ולמשתתפת לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בענין.
 2. המענקים ואופן קבלתם – לשלושת המיזמים שייבחרו ע"י הוועדה יוענקו מענקים בגובה 100,000 ₪ כל אחד. שלושה מיזמים נוספים יבחרו כראויים לציון ולהם יוענקו מענקים בגובה 10,000 ₪ כל אחד. מענק נוסף בגובה 10,000 ₪ יוענק למיזם שגרף את מירב ההצבעות. תנאי לקבלת המענק תהיה חתימה על התחייבות של הזוכה בנוגע לקבלת המענק ולתנאי השימוש בו. שדולת הנשים ו/או בנק הפועלים ו/או כל הקשור עמם בהקשר זה ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל הוצאה ו/או תשלום מכל מין וסוג שהוא, לרבות מיסים וביטוח בקשר עם המענק ו/או העשויים לנבוע מהמענק, ככל שיהיו, והם יחולו על הזוכה בלבד.
 3. שיפוט: על האירוע חלה הוראת סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג-1973, לפיה ההכרעה ו/או הערכת ועדת השופטים נשוא פעילות זו, לא יהוו נושא לדיון בבית משפט. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינה בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב, ובהתאם לדין הישראלי.
 4. הזכות לבטל ולשנות. שדולת הנשים ו/או בנק הפועלים שומרים על זכותם, הכפופה לשיקול דעתם הבלעדי, לבטל, לסיים, לשנות או להשהות את האירוע ו/או לשנות ו/או לבטל את המענקים ו/או לשנות את התקנון נשוא האירוע, הכל מכל סיבה שהיא, בכל שלב, והמשתתפות והמיזמים והמצביעות נותנות בזה את הסכמתן לאמור, ולא תהיה להן כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כתוצאה מכך, והסעד היחיד לו תהיה זכאית המשתתפת ו/או המיזם הוא ביטול ההשתתפות.

ברגעים אלו נשלח אליך לנייד קוד, אנא הזיני אותו כאן:


לא קבלת SMS? שלחי שוב

ההצבעות לסבב 2023 הסתיימו.

המיזמים מועברים בימים אלו לצוות השיפוט ולא ניתן לערוך אותם עד להודעה חדשה. במקרים דחופים אנא פנו אלינו ל: Missfix@iwn.org.il

ההגשות לקול קוראת 2023 נסגרו, המיזמים מועברים בימים אלו לצוות השיפוט ולכן לא ניתן לערוך אותם. במקרים דחופים אנא פנו אלינו ל: info@missfixtheuniverse.com

התחברת בהצלחה!

מייד תועברי לעמוד המתאים

האם להחליף את המשתמש ליזמית? פעולה זו אינה ניתנת לשיחזור

באיזור זה יזמיות של קהילת מיס פיקס מחליפות מידע, שואלות שאלות ותומכות זו בזו, איזור זה מיועד ליזמיות של הקהילה בלבד.

הצבעה הוגנת - אנא הרשמו על מנת להצביע


כבר רשומה? התחברי

התחברות

אם כבר נרשמת למיס פיקס בעבר

כניסה עם סיסמה
כניסה עם קוד ב SMS

שלום התחברות

אופס, כבר הצבעת למיזם זה.
על מנת לצפות בהיסטוריית ההצבעות ולהכפיל שווי הצבעה כנסי לפרופיל המשתמשת שלך

ההצבעה נרשמה בהצלחה

על מנת לצפות בהיסטוריית ההצבעות
ולהכפיל שווי הצבעה למיזם
אחד בלבד לבחירתך
כנס.י לפרופיל המשתמש.ת שלך

הפיצי את הבשורה - שתפי

דילוג לתוכן