נשים למען נשים

עמותת

במקום

ההגשות וההצבעות לסבב 2023 הסתיימו, ארוע חשיפת המיזמים הנבחרים יתקים ב 7.9.2023

שיתוף הפרופיל:

הזכות לתכנון! נשים משתתפות ומשפיעות בתהליכי תכנון הסביבה הבנויה

תחום: זכויות אדם וחווה, חיזוק הפריפריה, חינוך, מוביליות חברתית, סביבה, צדק חברתי, צמצום פערים חברתיים, שוויון מגדרי
כותרת הפעילות: קידום שוויון מגדרי בתכנון הסביבה הבנויה, באמצעות הכשרת נשים והעצמתן להשתתף בהליכים של תכנון, ולהשפיע על תכניו ואיכותו.
המיזם כולל סדרת הכשרות שפותחו על ידי עמותת ״במקום – מתכננים למען זכויות תכנון״. העמותה הוקמה ב-1999 על ידי מתכננים/ות ואדריכלים/ות, במטרה לקדם שוויון זכויות וצדק חברתי בתחומי התכנון והפיתוח. ״במקום״ מסייעת לקהילות מוחלשות, ומייצגת בעמדתה אינטרס ציבורי למען שקיפות בהליכי התכנון והקצאת משאבים הוגנת ושוויונית בתחומי התכנון והפיתוח. התכנון המרחבי בישראל הוא ריכוזי, אינו נגיש, ומנוהל בשפה מקצועית שאינה נהירה לרוב התושבים אשר לרווחתם הוא נועד. שיתוף ציבור בתכנון אינו נערך בכל תכנית, ואינו מונגש לכל התושבים בעלי העניין. משום כך,קהילות מוחלשות, ונשים בפרט, הן הנפגעות העיקריות מתכנון בלתי הולם שאינו נותן מענה לצרכים החברתיים, התרבותיים והכלכליים שלהן. מעורבותן של נשים מקהילות אלה בתכנון הסביבה הבנויה נמוכה מאוד. בפרט, נשים בקהילות החרדית והבדואית מודרות לעיתים קרובות, עקב מגבלות תרבותיות וחברתיות, מהשתתפות בקבלת החלטות ומהשפעה על תחום התכנון המרחבי, כמו גם מן השימוש בחלקים משמעותיים מן הסביבה הבנויה. הדרה זו משפיעה על חופש התנועה של נשים, על הזדמנויות הלימודים והתעסוקה שלהן, ועל קידומן האישי והחברתי. לצורך כך פיתחה עמותת ״במקום״ סדרת הכשרות ממוקדות, במטרה להגביר את ההבנה, המעורבות וההשפעה של נשים על הליכי התכנון של סביבתן הבנויה, בדגש על נשים מן הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. ההכשרות נעשות במסגרות חינוכיות אקדמיות וחוץ-אקדמיות. כיום מעבירה העמותה הכשרה לסטודנטיות חרדיות לאדריכלות הלומדות בשלוחה החרדית של ביה״ס לאדריכלות באקדמיה בצלאל, ולנשים בדואיות צעירות תלמידות ביה״ס למנהיגות ״כוכבי המדבר״. נשים אלה מודרות לעיתים קרובות בקהילותיהן ממוקדי קבלת החלטות ומעיסוק בנושאים הנחשבים ״ציבוריים״, וקולן אינו נשמע בתחום התכנון, על אף שבכוחו של תכנון הקשוב לצרכי הנשים בקהילות אלה להיטיב מאוד את איכות חייהן. ההכשרות מנגישות לנשים אלה את הליך התכנון הממסדי ומושגיו, מאירות את הקשרים שבין מגדר לבין תכנון, ומדגימות כיצד ניתן להשתתף בהליך התכנון ולהשפיע על תוצריו. קורס סמסטריאלי ראשון בן 14 מפגשים הועבר השנה באקדמיה בצלאל לנשים חרדיות. במסגרת הקורס למדו הנשים על הקשר בין תכנון, מגדר, הליכי קבלת החלטות דמוקרטיים וזכויות אזרחיות, והדרך בה מושגים אלה יכולים לבוא לידי ביטוי בתכנון הולם. הקורס זכר להצלחה מרובה – הסטודנטיות השתתפו בדיונים, התעניינו בתכנים ושילבו אותם במטלות מעשיות של עיצוב ותכנון הפרויקטים האישיים שלהן במסגרת הלימודים. במסגרת הקורס פגשו הסטודנטיות גם נשות ואנשי מקצוע בשירות הציבורי, ביניהם מהנדסת העיר בית שמש והאחראי במינהל התכנון במשרד הפנים על תכנון למגזר החרדי, שהדגיש בפניהן את המחסור במתכננות חרדיות בממסד התכנוני. פגישות אלה עודדו את הסטודנטיות לחשוב על עתידן המקצועי ועל תרומתן העתידית לקידום ושיפור מצבן של נשים באמעות התכנון המרחבי בקהילותיהן. כמו כן נערך מפגש ראשון מתוך סדרת מפגשים עם נשים בדואיות במסגרת ביה״ס למנהיגות ״כוכבי המדבר״, שגילו אף הן התעניינות רבה בתכנים וציינו כי לא היתה להן כל היכרות קודמת עם נושאים חשובים אלה.
איזור פעילות: ארצי
האימפקט החברתי של המיזם
המיזם פועל להגברת המודעות, הן בקרב אנשי ונשות מקצוע והן בקרב ציבור המשתמשים ובפרט המשתמשות בסביבה הבנויה, לתכנון מכיל והולם, המותאם לצרכים המקומיים בקהילות שונות. המיזם מעניק ידע וכלים לנשים מקהילות מוחלשות, הסובלות לעיתים קרובות מאפליה והדרה הן בהשפעה על תהליכי מדיניות ותכנון, והן בעצם השימוש במרחב הציבורי. המיזם מסייע לנשים להפוך לסוכנות שינוי באמצעות הכשרתן להשתתפות בהליכי תכנון והשפעה עליהם. בשלב הראשון שנערך השנה, סטודנטיות חרדיות בבצלאל – שיהיו נשות מקצוע בעתיד הקרוב, עברו הכשרה במסגרתה למדו על הפן החברתי של תכנון ובחנו את השפעתו של תכנון הולם על איכות החיים של נשים בפרט והקהילה החרדית בכלל. נשים אלה תעבודנה במגזר הפרטי והציבורי, ותוכלנה ליישם את הידע והכלים שנלמדו. בנוסף פעל המיזם עם נשים בדואיות צעירות ונתן להן כלים להבין את השפעת התכנון על איכות חייהן, לנסח את צרכי התכנון הייחודיים לנשים בקהילה, ולקדם את יישומם לטובת הקהילה כולה.
החזון ומדדי הצלחה
חזוננו הוא להביא לשינוי בגישה הממסדית והציבורית לתכנון. בפרט, אנו שואפות להחיל נורמות של תכנון משתף ומכיל, אשר יגביר את רווחתן ויספק תנאים פיזיים-מרחביים הנחוצים לקידומן של נשים מקהילות מוחלשות. חזוננו הוא לחזק את כוחן של נשים מקהילות אלה כמשתמשות בסביבה הבנויה, להגביר את מודעותן לחשיבותו של התכנון המרחבי ולאופני ההשתתפות הפתוחים בפניהן, כך שתוכלנה להיות סוכנות שינוי באמצעות פעילות בקהילה, הקמת מיזמים חברתיים, דרישה לשיתוף ציבור ובמיוחד נשים בתכנון, והשמעת קולן בהליכים אלה. חזוננו הוא להרחיב את המיזם לנשים נוספות ולהעניק להן כלים וידע שאינם נלמדים בשום מסגרת קיימת. הנשים תוכלנה ליישם יידע זה בעתיד ואף לרתום נשים נוספות לפעילות. הצלחה בעינינו תהיה קיומם של הליכי תכנון שיאפשרו לקהילות מוחלשות, ונשים בפרט, להשמיע את קולן. התוצאה של הליכים כאלה תהיה סביבה בנויה שתיתן מענה לצרכים החברתיים, התרבותיים והכלכליים של נשים מקהילות מוחלשות, תמנע את הדרתן, ותתרום להעצמתן וקידומן.
יעדים מספריים
מטרתנו היא להרחיב את טווח הפעילות ולשלב את ההכשרות בעוד 12-17 מסגרות אקדמיות וחוץ-אקדמיות בשלוש השנים הקרובות. עמותת ״במקום״ מוסיפה לפתח את תכניות ההכשרה ולהתאימן לקהלים שונים. בנוסף לנשים, אנו שואפת להעביר הכשרות גם לקהלים מעורבים, במטרה להגביר את המודעות לקשר שבין מגדר ותכנון גם בקרב גברים. אנו מקיימות כרגע מגעים עם ביה״ס לאדריכלות במכללת סמי שמעון בבאר שבע, ועם תכנית המנהיגות ״אידיאה״, לשילוב ההכשרה שלנו בתכניות הלימודים במוסדות אלה. קיימנו גם שיחות ראשוניות עם חברי סגל בבתיה״ס לאדריכלות בטכניון ובתל אביב, במחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת בן גוריון, במחלקות למדיניות ציבורית במכללת ספיר ובאוניברסיטה הפתוחה, באיגוד המתכננים הישראלי, ובעמותת המהנדסים הערבים בישראל.
השפעה מגדרית
למיזם השפעה מגדרית ישירה, בפרט בקהילות חרדיות ובדואיות בהן נשים מודרות ומוגבלות הן בהשפעתן על תכנון המרחב הציבורי והן בשימוש בו. המיזם פועל ישירות לקידום נשים אלה באמצעות הקניית ידע וכלים להשמעת קולן למען שיפור הסביבה הבנויה, באופן שתיצור הזדמנויות מרחביות לרווחתן, שילובן החברתי-כלכלי וקידומן. בנוסף, המיזם יביא להשפעה עקיפה על נשים באמצעות הגברת המודעות והצורך בשינוי גם בקרב נשות ואנשי מקצוע וקהלים נוספים הקשורים לתחום התכנון והמדיניות הציבורית.
השפעה על נשים בפריפריה חברתית או בפריפריה גאוגרפית
המיזם מתמקד בנשים בפריפריה החברתית (סטודנטיות חרדיות לאדריכלות ותכנון בשלוחה החרדית של בצלאל), ובפריפריה הגיאוגרפית (נשים בדואיות המשתתפות בתכנית המנהיגות ״כוכבי המדבר״).
פרסים / מענקים והכרה ציבורית
המיזם קיבל מענק מטעם האיחוד האירופי, במסגרת מסלול המענקים לחברה האזרחית.
סיפור אישי:
הנשים שהשתתפו עד כה במיזם הביעו הערכה רבה לידע ולכלים שקיבלו. במשוב שקיבלנו מסטודניות חרדיות בבצלאל, הן ציינו שההרצאות היו מעניינות ומעשירות. המנחה בסטודיו לתכנון ועיצוב במסגרתו שולבה ההכשרה, שאינה חרדית, ציינה אף היא: "הקורס פתח לי באופן אישי נושאים חדשים. דברים שהרבה פעמים אני מעדיפה לכבות ולהישאר באזורי הנוחות שלי. אבל צריך לפתוח עיניים ואוזניים ולהפסיק להתעלם מהסוגיות החברתיות." ציטוטים נבחרים של סטודנטיות חרדיות: – ״היה מאוד מעשיר… כדאי לעשות יותר מפגשים בפורמט כזה." – ״ההרצאות היו מאוד משמעותיות לפרויקט [האישי שלי]״. – ״המפגש עם מהנדסת העיר בית שמש היה משמח במיוחד… כיף לשמוע אישה בתפקיד כזה שמבינה אותנו כל-כך טוב״. – ״ההרצאות היו ממש מעשירות… זה פותח את הראש, עוזר לנו להבין את הסביבה התרבותית, ובכלל היה מענין ומעשיר״.

ברגעים אלו נשלח אליך לנייד קוד, אנא הזיני אותו כאן:


לא קבלת SMS? שלחי שוב

ההצבעות לסבב 2023 הסתיימו.

המיזמים מועברים בימים אלו לצוות השיפוט ולא ניתן לערוך אותם עד להודעה חדשה. במקרים דחופים אנא פנו אלינו ל: Missfix@iwn.org.il

ההגשות לקול קוראת 2023 נסגרו, המיזמים מועברים בימים אלו לצוות השיפוט ולכן לא ניתן לערוך אותם. במקרים דחופים אנא פנו אלינו ל: info@missfixtheuniverse.com

התחברת בהצלחה!

מייד תועברי לעמוד המתאים

האם להחליף את המשתמש ליזמית? פעולה זו אינה ניתנת לשיחזור

באיזור זה יזמיות של קהילת מיס פיקס מחליפות מידע, שואלות שאלות ותומכות זו בזו, איזור זה מיועד ליזמיות של הקהילה בלבד.

הצבעה הוגנת - אנא הרשמו על מנת להצביע


כבר רשומה? התחברי

התחברות

אם כבר נרשמת למיס פיקס בעבר

כניסה עם סיסמה
כניסה עם קוד ב SMS

שלום התחברות

אופס, כבר הצבעת למיזם זה.
על מנת לצפות בהיסטוריית ההצבעות ולהכפיל שווי הצבעה כנסי לפרופיל המשתמשת שלך

ההצבעה נרשמה בהצלחה

על מנת לצפות בהיסטוריית ההצבעות
ולהכפיל שווי הצבעה למיזם
אחד בלבד לבחירתך
כנס.י לפרופיל המשתמש.ת שלך

הפיצי את הבשורה - שתפי

דילוג לתוכן